Общи Условия за Клиенти

ДОГОВОР № …………

Днес ……………2004 г. в гр. София,

между:

1. Глобал Оптикс България ЕООД, ЕИК: 203644148, със седалище и адрес на управление в гр. София 1618, ж. к. Овча Купел, бл. 65, представлявано от управителя Лучио Желязков, наричано за краткост ДОСТАВЧИК

и

2. …………. , ЕГН: {%EGN%}, с адрес за кореспонденция в {%LK_ADRES%}, наричан за краткост КЛИЕНТ

се сключи настоящия договор за следното:

I.ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. С настоящия договор ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да предостави на КЛИЕНТА, възмездно и в условията на трайни отношения достъп до международен и локален (български) Интернет трафик с негарантиран  капацитет с избрани от КЛИЕНТА параметри от Тарифата за видове Услуги, представляваща неразделна част от настоящия договор.

Услугата се предоставя до следната, посочена от КЛИЕНТА, точка на свързване с адрес в

гр./с. София, …………………………………

Чл. 2. Услугата по Чл. 1 включва и:

  • предоставяне на един брой IP адрес от адресното пространство на ДОСТАВЧИКА – безплатно през целия период на действие на договора;
  • консултации по телефона;
  • посещение на специалист за профилактика и поддръжка на компютърни системи и оборудване – възмездно при желание за целия период на договора;

II.СРОК НА ДОГОВОРА

Чл. 3. (1). Настоящия договор влиза в сила от датата на подписването му и е със срок на действие от 12 (дванадесет) месеца.

(2). В случай, че най-късно тридесет дни преди края на срока по ал. 1 никоя от страните не възрази писмено пред другата, договорът става безсрочен и прекратяването му става с едномесечно писмено предизвестие.

III.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА
Чл. 4. ДОСТАВЧИКА се задължава:

1. да изпълнява Услугите по чл. 1 и чл. 2 и съобразно параметрите по Тарифата за видове Услуги;

2. да предостави Услугата по чл. 1 до точката на свързване със свои технически средства, както и да извършва поддръжката на техническите средства до точката на свързване;

3. при авария на  техническите средства до точката на свързване на КЛИЕНТА да отстрани повредата в рамките на два работни дни в часовете между 9:00 и 18:00 часа.

Чл. 5. ДОСТАВЧИКА има право:

1. с протокол съставен от него да констатира нарушения във връзка с IP адреса и опити за нерегламентирано получаване на потребителско име и парола на друг КЛИЕНТ, както и тяхното използване;

2. при неплащане на три поредни месечни вноски да прекрати едностранно настоящия договор без предварително предизвестие;

3. да откаже да извърши поддръжка или ремонт на техническите средства до точката на свързване на КЛИЕНТА в случай, че последния не е заплатил в срок, дължащата се за съответния месец такса.

Чл. 6. (1). ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност при недоставяне на Услугите по чл. 1 и Чл. 2 и/или повреди на имуществото на КЛИЕНТА, дължащи се на режим на електрическото захранване, токови удари, необезопасяването от страна на КЛИЕНТА при гръмотевични бури, вандалски прояви, действия или бездействия на трети лица и други форсмажорни обстоятелства.

(2). ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност пред КЛИЕНТА и пред трети лица за неправомерни действия или бездействия (като спам, хакване, измами, флоод и други), които КЛИЕНТЪТ осъществява, използвайки предоставяните му от ДОСТАВЧИКА Услуги.

IV.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТА

Чл. 7. КЛИЕНТЪТ се задължава:

1. да заплаща в срок дължимата цена съгласно Тарифата за видове Услуги;

2. да уведомява ДОСТАВЧИКА своевременно за възникнал проблем с предоставените му Услуги, в противен случай ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за повредено имущество на КЛИЕНТА;

3. да не извършва самостоятелно или ползвайки услугите на трети лица промени в техническите средства, достигащи до точката му на свързване;

4. да заплаща отстраняването на повреди (като използване на несъвместим софтуер, изваден или повреден кабел и други), които са предизвикани от неговото виновно действие или бездействие;

5. да извести писмено ДОСТАВЧИКА, с едномесечно предизвестие по образец, ако желае да прекрати предоставянето на Услугите по чл. 1 и чл. 2; (образец на предизвестието КЛИЕНТЪТ може да получи в офиса на ДОСТАВЧИКА).

Чл. 8 КЛИЕНТА има право:

1. да получава услугите по чл. 1 и чл. 2 съобразно параметрите по Тарифата за видове Услуги;

2. по всяко време на действие на договора през работно време да прави проверки на състоянието на използваната от него Услуга.

V. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 9. (1).КЛИЕНТЪТ се задължава  да заплаща дължимата месечна цена съгласно Тарифата за видове Услуги до ….. число на текущия месец.

(2). Първите шест месеца от промоционалния тарифен план по точка I от Тарифата за видове Услуги се заплащат наведнъж при подписване на настоящия договор.

(3). Плащането на дължимите суми се извършва по избор на КЛИЕНТА – в брой в офиса на ДОСТАВЧИКА, чрез системата Epay или чрез системата Easypay.

VI. САНКЦИИ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.10. Ако ДОСТАВЧИКЪТ, по начина определен в чл. 5, точка 1, констатира, че КЛИЕНТЪТ нарушил задълженията си по чл. 7, КЛИЕНТЪТ дължи неустойка в размер на три месечни такси съгласно избрания от него тарифен план от Тарифата за видове Услуги, но не по малко от 60 лева.

Чл.11. При неплащане на дължимата месечна цена до ….. число на текущия месец ДОСТАВЧИКЪТ спира предоставянето на Услугите по чл. 1 и чл. 2. Предоставянето на Услугите се възстановява до 1 час след заплащането на дължимите суми.

Чл. 12. (1). Всяка от страните може да прекрати настоящия договор с едномесечно писмено предизвестие отправено до другата страна.

(2). ДОСТАВЧИКЪТ има право при неплащане на три месечни вноски да прекрати едностранно настоящия договор без предварително предизвестие.

Чл. 13. Член 12, ал. 1 не важи за промоционалните тарифни планове по точка I, точка II и точка III от Тарифата за видове Услуги. При промоционалните тарифни планове договорът може да бъде прекратен с едномесечно писмено предизвестие след изтичане на 12 (дванадесет) месеца от датата на сключването му. При неплащане на съответната месечна цена по промоционалните тарифни планове до …… число на текущия месец, ДОСТАВЧИКЪТ спира предоставянето на Услугите по чл.1 и чл. 2 и КЛИЕНТЪТ дължи неустойка в размер на 200 (двеста) лева, ако не заплати дължимите суми в срок от 2 месеца от по-ранната дата, на която са били дължими.

Чл. 14. За всеки ден забава при неотстраняване в срока по чл. 4, точка 3 на авария на техническите средства до точката на свързване на КЛИЕНТАДОСТАВЧИКЪТ дължи неустойка в размер на 100 % от дължимата от КЛИЕНТА дневна цена съгласно избрания от последния тарифен план.

Чл. 15. Неустойките се изплащат от съответната страна длъжник в три дневен срок от получаването на писмено уведомление на посочените в началото на договора адреси.

VII.РАЗНИ

Чл. 16. Настоящият договор може да бъде изменен по съгласие между страните изразено в писмена форма.

Чл. 17. Споровете между страните по настоящия договор ще се уреждат по взаимно съгласие , а при липса на такова по съдебен ред.

Чл.18. Адресите за кореспонденция на страните по настоящия договор са посочените в началото на договора. Всички съобщения, предизвестия и т. н. между страните се връчват на посочените адреси за кореспонденция и се считат за валидно връчени, независимо от факта дали съответната страна пребивава на посочения адрес или не, освен ако не е уведомила в писмен вид насрещната страна за новия си адрес. Всяка промяна в адреса се съобщава възможно най-бързо на насрещната страна.

Чл.19. СТРАНИТЕ се съгласяват, че ДОСТАВЧИКА може да предоставя данните (вкл. Лични), с които разполага относно КЛИЕНТА на държавни и общински органи, вкл. Съд, полиция и други подобни, когато законът го вменява в задължение на ДОСТАВЧИКЪТ.

Настоящият договор се изготви в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– –––– –––––

  КЛИЕНТ (три имена, подпис)

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– –––– –––––

ДОСТАВЧИК (три имена, подпис)

ТАРИФА ЗА ВИДОВЕ УСЛУГИ

ТОЧКА МЕСЕЧНА ТАКСА БЪЛГАРСКИ ТРАФИК (Mbps) МЕЖДУНАРОДЕН ТРАФИК (Mbps) ПОДПИС НА КЛИЕНТА ЗА ИЗБОР НА УСЛУГАТА
I. Промоционален план
II. Промоционален план
III. Промоционален план 15 лева ** 50 25
IV. Промоционален план 20 лева ** 100 50
V. Промоционален план 25 лева ** 150 75
VI. Промоционален план 30 лева ** 200 100

Всички цени са с без вкл. ДДС.

** Промоционалния тарифен план по точка II и точка III важи и за стари абонати на ДОСТАВЧИКА. Абонатите, желаещи да ползват новия тарифен план следва да подпишат настоящия договор.

Тарифата за видове услуги е неразделна част от подписания между страните договор!