Дистрибуторски Договор

ДИСТРИБУТОРСКИ ДОГОВОР № …………

 

 

Днес, …………………….2004 г. в град София,

 

между:

 

I. Глобал Оптикс България ЕООД, ЕИК: 203644148, със седалище и адрес на управление в гр. София 1618, жк Овча Купел, бл. 65, представлявано от управителя Лучио Желязков, наричано за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ

 

и

 

II. …………………………………………………….., ЕИК: …………………………………, представлявано от ……………………………… ………………………….., в качеството си на  …………………………………………………………………….., с адрес за кореспонденция в гр. …………………………………………………………………………….. наричан за краткост ДИСТРИБУТОР

се сключи настоящия договор за следното:

 

 І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предоставя възмездно ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ПРАВО на ДИСТРИБУТОРА (съгласно глава 6, раздел 2 ТЗ) да продава от свое име GOBUL – интернет в къщи / корпоративен интернет, представляваща високоскоростна компютърна мрежа, предлагаща достъп до интернет чрез опорна оптична мрежа и локална компютърна мрежа изградена на база Ethernet/FTTB технология, наричана за краткост УСЛУГА, описана в Приложение 1, което е неразделна част от настоящия договор.

(2). ДИСТРИБУТОРЪТ ще продава услугата по ал. 1 на територията на гр. София, в район описан в Приложение 2, което е неразделна част от настоящия договор.

Чл. 2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изгражда оптично трасе до следната, посочена от ДИСТРИБУТОРА, точка на свързване с адрес в град София, …………………………………………… ………………….. и предоставя технически устройства и оборудване описани в Приложение 3, което е неразделна част от настоящия договор, необходими за предоставяне на услугата по чл. 1,ал.1.

 

ІІ. ЦЕНИ И СРОКОВЕ

Чл. 3. (1). За изключителното право да продава УСЛУГАТА по чл. 1, ал. 1 ДИСТРИБУТОРЪТ дължи възнаграждение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в размер на 50% (петдесет процента) от определените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в Приложение 1 цени за всеки краен клиент. Приложение 1 е неразделна част от настоящия договор.
(2). За изграждане на оптичното трасе и предоставяне на техническите средства по чл. 2 ДИСТРИБУТОРЪТ заплаща в деня на подписване на настоящия договор еднократна инсталационна такса в размер на … (…………..) лева.
(3). Възнагражденията по ал. 1 се отчитат и изплащат всеки работен понеделник (за предходната седмица).
(4). Сумите се заплащат по следната банкова сметка: IBAN: BG………………………….., BIC: ……………….. при ……………………. Банк, София.
(5). Всички посочени в договора и в Приложение 1 суми са без включен ДДС.

Чл. 4. Срокът за изграждане на оптичното трасе по чл. 2 от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е до 30 работни дни след подписване на настоящия договор и след постъпване на сумата от … (……….) лева по посочената в чл. 3 банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Изграждането на оптичното трасе и пускането на услугите се удостоверява с двустранно подписан протокол между страните.

Чл. 5. Настоящият договор се сключва за срок от 36 (тридесет и шест) месеца и влиза в сила от датата на подписването му.

 

IІI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДИСТРИБУТОРА

Чл. 6 ДИСТРИБУТОРЪТ се задължава:

 • по време на действие на договора да извършва продажбите, следвайки търговската политика, водена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
 • да отчита и изплаща възнагражданията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всеки работен понеделник (за предходната седмица) съгласно условията на договора;
 • по време на действие на договора, както и три години след прекратяването му, да не продава УСЛУГАТА извън установената в чл. 1 територия чрез себе си или друго дружество, или физическо лице пряко или косвено свързани с него;
 • да предава незабавно на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на e-mail: support@mreji.bg или на адрес гр. София 1618, жк Овча Купел, бл. 65 всички препоръки, критики и други сигнали на потребителите, получени от него;
 • да положи усилия за разширяване на пазара на УСЛУГАТА в рамките на установената в чл. 1 територия чрез рекламиране, участие в изложения, панаири, базари; Всички разходи във връзка с тази дейност се поемат от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
 • да изпраща два пъти месечно – на 1-во и на 16-то число, необходимата информация относно извършените продажби на УСЛУГАТА, търсенето, дейността на конкурентите в установената в чл. 1 територия, спецификите и промените на пазара, с което да съдейства при изграждането на маркетинговата стратегия на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
 • за първите три месеца на договора да включва най-малко по 5 нови клиента всеки месец;
 • на всеки три месеца да представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ свои прогнози за пазарните проблеми и тенденции на УСЛУГАТА на установената в чл. 1 територия за следващите три месеца;
 • да осигурява своевременно достъп на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до необходимите помещения до точката на свързване по чл. 2 за прокарване на кабели, поставяне на техническото оборудване, профилактиката му и отстраняване на възникнали повреди;
 • да съхранява и опазва техническите средства собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и да върне същите с приемно-предавателен протокол след прекратяване на договора във вида в който ги е приел, като се вземе предвид обичайната амортизация;
 • да не използва УСЛУГАТА за незаконни цели от типа на: Hack, Spam, Flood, Carding и да не извършва действия, които нарушават етиката на поведение в Интернет;
 • да не инсталира крайни устройства, технически и програмни средства преди маршрутизатора – рутера, собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и да не поврежда или унищожава елементи от оптичното трасе и/или маршрутизатора – рутера, както и да не настройва и/или променя направените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ настройки на маршрутизатора – рутера.

Чл. 7. ДИСТРИБУТОРЪТ има право:

 • в рамките на установената в чл. 1 територия да има изключителни представителни права;
 • да получи за продажбата на УСЛУГАТА по чл. 1 възнаграждение, както и да му бъдe изградено оптичното трасе и предоставено техническото оборудване съгласно чл. 2;
 • да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички проблеми, свързани с продажбата на услугата и да иска съдействие и информация относно нея;
 • да прекрати договора по свое желание с тримесечно писмено предизвестие до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

 • да изгради оптичното трасе и да предостави техническото оборудване по чл. 2 качествено и в срок;
 • да достави, инсталира и настрои за своя сметка, необходимото техническо оборудване за активирането и безотказната работа на оптичното трасе;
 • при авария на техническите средства до точката на свързване на ДИСТРИБУТОРА да отстрани повредата в рамките на един работен ден в часовете между 9:00 и 18:00 часа;
 • при прекъсване на връзката, поради причина различна от посочената в предходната точка, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ в рамките на 4 (четири часа) в работно време и 24 (двадесет и четири часа) в извън работно време отстранява причината за прекъсването;
 • да информира периодично ДИСТРИБУТОРА за цените и условията за продажба на УСЛУГАТА, както и относно начините за разплащане между страните, ако те подлежат на промяна;
 • да дава необходимата информация, препоръки и търговски съвети на ДИСТРИБУТОРА, свързана с реализирането на УСЛУГАТА на установената територия;
 • да не продава УСЛУГАТА по чл. 1 сам или чрез друго дружество, или физическо лице на установената в чл. 1 територия без писменото съгласие на ДИСТРИБУТОРА;
 • да подсигури техническа поддръжка на услугата посредством дежурни оператори.

Чл. 9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

 • по всяко време да проверява вида и състоянието, в което ДИСТРИБУТОРЪТ продава УСЛУГАТА;
 • да изгради оптично трасе до краен клиент, само когато клиентът писмено поиска да ползва услуга извън ценовата листа описана в ПРИЛОЖЕНИЕ 1;
 • да поиска от ДИСТРИБУТОРА изграждане или ползване на трасе за служебни нужди, като в този случай последният не заплаща месечна и инсталационна такса;
 • да прекрати договора по свое желание с тримесечно писмено предизвестие до ДИСТРИБУТОРА.

 

V. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 10. (1). При забава в плащането на дължимо възнаграждение по чл. 3, ал. 1 в срока по чл. 3, ал. 3 ДИСТРИБУТОРЪТ дължи неустойка в размер на 1% (един процент) от неиздължените суми, но не повече от 20%  (двадесет процента) от общо дължимото. Неустойката се дължи за всеки ден забава. Ако забавата продължи повече от две седмици ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява достъпът до Интернет на ДИСТРИБУТОРЪТ без да носи отговорност пред клиентите.
(2). При забава в плащането на дължимо възнаграждение с повече от два месеца след падежа ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може едностранно да прекрати договора без предизвестие.
(3). При неипълнение на което и да е от задълженията си по чл. 6 и/или чл. 15 ДИСТРИБУТОРЪТ дължи неустойка в размер на 300 (триста) лева на месец. Неустойката се начислява в началото на всеки календарен месец.

Чл. 11. При неспазване на срока по чл. 4 или на някое от задълженията си по чл. 8 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 10 (десет) лева на ден, но не повече от 200 (двеста) лева.

Чл. 12. Неустойките се изплащат от съответната страна длъжник в тридневен срок от получаване на писменото уведомление на посочените в началото на договора адреси.

Чл. 13. (1). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност при недоставяне на УСЛУГАТА по чл. 1 и/или повреди на имуществото на ДИСТРИБУТОРА, дължащи се на режим на електрическото захранване, токови удари, необезопасявено от страна на ДИСТРИБУТОРА при гръмотевични бури, вандалски прояви, неспособност на ДИСТРИБУТОРА или клиенти да ползват услугите, действия или бездействия на трети лица и други форсмажорни обстоятелства.
(2). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност пред ДИСТРИБУТОРА и пред трети лица за неправомерни действия или бездействия (като спам, хакване, измами, флоод и други), които ДИСТРИБУТОРА или негови контрагенти осъществяват, използвайки предоставената им от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ УСЛУГА.
(3). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност при претенции на трети лица към ДИСТРИБУТОРА във връзка или по повод ползването на УСЛУГАТА, както и за съдържанието и защитата на информацията, разпространявана от ДИСТРИБУТОРА или негови клиенти, чрез Интернет.
(4). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за поддръжката и изправността на локалната мрежа на ДИСТРИБУТОРА след точката на свързване по чл. 2, както и за повреди извън контрола на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или нарушения на работоспособността на програмно-техническите средства на други оператори на Интернет, които правят невъзможно предоставянето на УСЛУГАТА.

 

VI. СРОК НА ДОГОВОРА И ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 14 (1). В случай, че най-късно 30 (тридесет) дни преди изтичането на срока по чл. 5 никоя от страните не възрази писмено, договорът продължава действието си за неопределено време.
(2) При непостъпване на сумата по чл. 3, ал. 2 в банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в десетдневен срок след подписване на настоящия договор, договорът се счита за прекратен. В този случай чл. 5 не се прилага.
(3). Договорът може да бъде прекратен от всяка от страните след отправяне на тримесечно писмено предизвестие до другата страна на адреса й посочен в началото на договора, както и при възникване на обективна невъзможност (непреодолима сила или случайно събитие) за изпълнение на поетите задължения.
(4). При прекратяване на договора, въпросите свързани със създадената локална мрежа собственост на ДИСТРИБУТОРА и създадената клиентела собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се решават по взаимно съгласие и съобразно българското законодателство.

 

VIІ. СОБСТВЕНОСТ НА ОБОРУДВАНЕ И КЛИЕНТЕЛА

Чл. 15. (1) Със сключването на този договор не се прехвърля право на собственост или ограничени вещни права върху осигуреното от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оборудване. През цялото време на действие на договора, доставеното оборудване в посочената точка от страна на ДИСТРИБУТОРА остава изключителна собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. В тридневен срок след прекратяване на договора (независимо от причината) ДИСТРИБУТОРЪТ връща оборудването на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

 

(2) Създадената локална мрежа e изключителна собственост на ДИСТРИБУТОРА.

(3) Създадената клиентела е неоспорима собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

VІIІ. РАЗНИ

Чл. 16. За постигане на общата цел страните ще основават взаимоотношенията си на взаимноизгодно сътрудничество, добросъвестност и взаимно доверие.

Чл. 17. Настоящият договор може да бъде изменен по съгласие между страните изразено в писмена форма.

Чл. 18. Споровете между страните по настоящия договор ще се уреждат по взаимно съгласие, а при липса на такова по съдебен ред.

Чл. 19. Адресите за кореспонденция на страните по настоящия договор са посочените в началото на договора. Всички съобщения, предизвестия и други между страните се връчват на посочените адреси за кореспонденция и се считат за валидно връчени, независимо от факта дали съответната страна пребивава на посочения адрес или не, освен ако не е уведомила в писмен вид насрещната страна за новия си адрес. Всяка промяна в адреса се съобщава възможно най-бързо на насрещната страна.

Чл. 20. СТРАНИТЕ се съгласяват, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да предоставя данните (вкл. лични), с които разполага относно ДИСТРИБУТОРА на държавни и общински органи, вкл. съд, полиция и други подобни, когато законът го вменява в задължение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 21. Страните се съгласяват да не разгласяват данни, относно съдържанието на този договор, както и информация, решения и данни, представляващи търговска тайна, които са им станали известни при или по повод осъществяване предмета на този договор, както и да осигуряват не разгласяването им от свои служители, които могат да ги използват при извършване на служебната или частната си дейност.

Настоящият договор се изготви в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

__________________________________________________

ДИСТРИБУТОР (три имена, подпис)

__________________________________________________
ВЪЗЛОЖИТЕЛ (три имена, подпис)

 

 

ПРИЛОЖНИЕ 1

Цени за GOBUL – интернет в къщи / корпоративен интернет

……………………..

……………………..

__________________________________________________
ДИСТРИБУТОР (три имена, подпис)

__________________________________________________

ВЪЗЛОЖИТЕЛ (три имена, подпис)

 

 

ПРИЛОЖНИЕ 2

РАЙОН‭ ‬/КВАРТАЛ/

Район предмет на настоящия договор е кв.‭ ‬………….. част маркиран на картата.

 

ДИСТРИБУТОР (три имена, подпис)

__________________________________________________

ВЪЗЛОЖИТЕЛ (три имена, подпис)

 

 

ПРИЛОЖНИЕ 3

ПРИЕМО-ПРЕДАВАТЕЛЕН
№ …/…..
към Дистрибуторски Договор № …/……..

между:

1. Глобал Оптикс България ЕООД, ЕИК: 203644148, със седалище и адрес на управление в гр. София 1618, жк Овча Купел, бл. 65, представлявано от управителя Лучио Желязков, наричано за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ

и

2. …………………………………….,ЕИК: …………………………….., с адрес за кореспонденция в гр. ………………………. ………………………………………………………………………………………………, наричан за краткост ДИСТРИБУТОР

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ предоставя следните технически устройства и оборудване на ДИСТРИБУТОРА:

 

___________________________________________________________________________________________

ДИСТРИБУТОР (три имена, подпис)

 

___________________________________________________________________________________________
ВЪЗЛОЖИТЕЛ (три имена, подпис)